Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Medisch Sport Pedicure Praktijk Jannie van Ravenswaaij, gevestigd aan Ritzema Bosweg 36, 6703 BB te Wageningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Laatst aangepast op 25 mei 2020

Contactgegevens
Ritzema Bosweg 36
6703 BB Wageningen
Telefoon: 0317 – 35 10 12
E-mail: jannie@pedicure-wageningen.nl
Website: https://www.pedicure-wageningen.nl

Jannie van Ravenswaaij is de Functionaris Gegevensbescherming van Medisch Sport Pedicure Praktijk Jannie van Ravenswaaij. Zij is te bereiken via jannie@pedicure-wageningen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Medisch Sport Pedicure Praktijk Jannie van Ravenswaaij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Medisch Sport Pedicure Praktijk Jannie van Ravenswaaij verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jannie@pedicure-wageningen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Medisch Sport Pedicure Praktijk Jannie van Ravenswaaij verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Medisch Sport Pedicure Praktijk Jannie van Ravenswaaij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Betreft uw gezondheid: bijvoorbeeld bent u diabeet of hartpatiënt, of heeft u allergieën. Wij stemmen onze behandeling dan hier op af.
 • Het noteren en opnemen van uw voetklachten: voor het goed en verantwoord kunnen uitvoeren van de behandeling en verzorging van uw voeten.
 • Het eventueel nemen van foto’s van uw voetproblemen: voor een eventueel collegiaal overleg of doorverwijzing en of er vooruitgang in een behandeling zit. Voor en na de behandeling.

Geautomatiseerde besluitvorming

Medisch Sport Pedicure Praktijk Jannie van Ravenswaaij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Medisch Sport Pedicure Praktijk Jannie van Ravenswaaij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de administratie voor de periode van maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Medisch Sport Pedicure Praktijk Jannie van Ravenswaaij verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (administratie- en facturatie systeem Podofile), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Medisch Sport Pedicure Praktijk Jannie van Ravenswaaij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Medisch Sport Pedicure Praktijk Jannie van Ravenswaaij gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Medisch Sport Pedicure Praktijk Jannie van Ravenswaaij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jannie@pedicure-wageningen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Medisch Sport Pedicure Praktijk Jannie van Ravenswaaij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Medisch Sport Pedicure Praktijk Jannie van Ravenswaaij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We hanteren een gebruiksnaam en wachtwoord beleid op ons Podofile systeem en daarnaast maken wij back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jannie@pedicure-wageningen.nl.