Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Medisch Sport Pedicure Praktijk Jannie van Ravenswaaij

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen de pedicure en de cliënt waarop de pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een samenvatting van de algemene voorwaarden is in de vorm van huisregels zichtbaar ophangen voor iedereen die de praktijk bezoekt en staan vermeld op de website van de praktijk. Een exemplaar kan digitaal worden toegestuurd.

2. Diensten
De pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekend stand der wetenschap en de code van de voetverzorger. Medisch pedicure Jannie van Ravenswaaij staat garant voor een professionele werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met onderstaande Algemene voorwaarden die in grote lijnen overeenkomt met de voorwaarden van ProVoet onze brancheorganisatie en ProCert.

3. Afspraken
Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. De cliënt en de pedicure moeten verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de pedicure melden. De afmelding kan telefonisch of per e-mail of Whats app geschieden. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag de pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium berekenen. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag de pedicure 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen. Verhinderring door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de wet en de jurisprudentie daarover zegt.

4. Betalingen en tarieven
De pedicure vermeldt alle prijzen van de behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% btw. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en of producten contant of per pin te voldoen.

5. Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet de pedicure vóór de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De anamnese vindt voorafgaand aan de eerste behandeling plaats. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van eventuele gezondheidsproblemen en wordt de reden van de afspraak met u doorgenomen. Denkend hierbij aan bijvoorbeeld het gebruik van medicijnen, bloedverdunners etc. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste en volledige gegevens m.b.t. ziektes, aandoeningen en allergieën te geven. De pedicure neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt in een geautomatiseerd systeem Podofile op. Om zo snel en adequaat de voetbehandeling te registreren en factureren. De pedicure behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dit is een Europese regelgeving Privacywet. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

6. Geheimhouding
De pedicure is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak de pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
De pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De pedicure is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt. De pedicure zal zorgvuldig met uw eigendommen omgaan. De pedicure is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en is aangesloten bij de geschillencommissie via de brancheorganisatie ProVoet in Veenendaal. De pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De pedicure meldt diefstal bij de politie.

8. Klachten
Wij streven naar een hoge mate van klant tevredenheid, waarmee wij klachten proberen te voorkomen. De pedicure zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn. Mocht er onverhoopt een klacht ontstaan, dan hanteren wij een klachten procedure voor een goede afwikkeling.

9. Garantie
De pedicure geeft de cliënt garantie van één week op de verrichte behandeling en op de producten. De garantie vervalt indien, de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd, de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. De cliënt andere producten dan de door de pedicure geadviseerde heeft gebruikt.

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen en waarden. Drugs, alcohol, verdovende medicijnen (kalmerende middelen) en roken zijn niet toegestaan. Dit geldt voor zowel binnen als buiten de pedicurepraktijk behorende bij het eigen terrein. Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan. Er wordt van de cliënt verwacht dat de voeten schoon en/of gewassen zijn voor de behandeling.

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen de pedicure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.